Rehabilitacja społeczna

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy / o zaliczeniu do I, II, III grupy inwalidów / osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – orzeczenie wydane przed 1 styczniem 1998 roku / o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.
 

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny to element rehabilitacji społecznej mający na celu ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych oraz wypoczynek.

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:

 • usprawniająco - rekreacyjny;
 • rekreacyjno – sportowy i sportowy;
 • szkoleniowy;
 • psychoterapeutyczny;
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa wniosek o dofinansowanie wraz z:

 • kopią orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • zaświadczeniem ze szkoły o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku od 16 do 24 roku życia
 • aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia (w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne).


Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego nie może być krótszy niż 14 dni.


Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. :

 1. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 2. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 3. wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

 

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na stronie https://empatia.mpips.gov.pl

zakładki: Turnusy rehabilitacyjne - ośrodki,

                   Turnusy rehabilitacyjne - organizatorzy.
 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza − ważne przez 90 dni z wyjątkiem przedmiotów na comiesięczne zaopatrzenie, które jest ważne 30 dni. Każde zlecenie musi być zatwierdzone w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania uwarunkowana jest od limitu cenowego i udziału procentowego przewidzianego dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez NFZ.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • fakturę z wyszczególnioną kwotą udziału własnego wnioskodawcy oraz kwotą opłaconą przez NFZ oraz całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
 • zlecenie na zapotrzebowanie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymiLikwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

W każdym roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych opiniuje a Zarząd Powiatu przyjmuje szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier, uwarunkowane wysokością przyznanych przez PFRON środków finansowych.

Ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery architektoniczne − to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę poruszania się i codziennego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne − to bariery wynikające z niepełnosprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie
Bariery w komunikowaniu się − to ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wnioskowane prace związane z likwidacją barier architektonicznych, a także wnioskowane urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą być dofinansowane w wysokości do 80% ich wartości nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, materiały lub prace, które zostały zakupione lub wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o likwidację barier architektonicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • udokumentowaną podstawę prawną zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier (własność, umowa najmu),
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowego w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.


Do wniosku o likwidację barier technicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,


Do wniosku o likwidację barier w komunikowaniu się należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • oferta cenowa.Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wnioskowane urządzenia sprzętu rehabilitacyjnego mogą być dofinansowane w wysokości do 60% ich wartości brutto.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, które zostały zakupione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Dofinansowanie zostaje przekazane na podstawie umowy zawartej ze Starostą po dostarczeniu oryginałów faktur potwierdzających zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • faktura pro forma wystawiona na wnioskodawcę, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego zawierająca informację o nazwie i typie sprzętu oraz całkowitym koszcie zakupu,
 • oferta cenowa.


Sport, kultura, rekreacja i turystyka


O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania może być przyznana w wysokości do 60% wartości przedsięwzięcia.
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.