Rehabilitacja społeczna

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy / o zaliczeniu do I, II, III grupy inwalidów / osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – orzeczenie wydane przed 1 styczniem 1998 roku / o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.
 

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 8. podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.

Do wniosku należy dołączyć:

1. wniosek lekarza o skierowaniu na turnus rehabilitacyjny

2. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności( lub orzeczenia równoważnego),

3. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez osobę niepełnosprawną, w przypadku osób  w wieku 16 – 24 lat,

4. zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, w przypadku osób do 24 r.ż. uczących się, 

5. oświadczenie wnioskodawcy

6. oświadczenie opiekuna (jeżeli dotyczy),

7. w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

8. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), w przypadku „podpisu niemożliwego”.

 

Wysokość dofinansowania:

1) dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 30% przeciętnego wynagrodzenia

2) dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27% przeciętnego wynagrodzenia

3) dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 25% przeciętnego wynagrodzenia

4) dla osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej – 30% przeciętnego wynagrodzenia

5) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej – 20% przeciętnego wynagrodzenia

6) dla niezbędnego opiekuna – 20% przeciętnego wynagrodzenia
 

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 

Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego nie może być krótszy niż 14 dni.

 

Uwaga !!!

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

 

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na stronie https://empatia.mpips.gov.pl

zakładki: Turnusy rehabilitacyjne - ośrodki,

                   Turnusy rehabilitacyjne - organizatorzy.
 

 


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza − ważne przez 90 dni z wyjątkiem przedmiotów na comiesięczne zaopatrzenie. Każde zlecenie musi być zatwierdzone w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania uwarunkowana jest od limitu cenowego i udziału procentowego przewidzianego dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez NFZ.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • fakturę z wyszczególnioną kwotą udziału własnego wnioskodawcy oraz kwotą opłaconą przez NFZ oraz całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
 • zlecenie na zapotrzebowanie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

 Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

W każdym roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych opiniuje a Zarząd Powiatu przyjmuje szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier, uwarunkowane wysokością przyznanych przez PFRON środków finansowych.

Ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery architektoniczne − to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę poruszania się i codziennego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne − to bariery wynikające z niepełnosprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie
Bariery w komunikowaniu się − to ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wnioskowane prace związane z likwidacją barier architektonicznych, a także wnioskowane urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą być dofinansowane w wysokości do 95% ich wartości nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, materiały lub prace, które zostały zakupione lub wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Do wniosku o likwidację barier architektonicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • udokumentowaną podstawę prawną zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier (własność, umowa najmu),
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowego w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kosztorys lub wycenę materiałów oraz robocizny


Do wniosku o likwidację barier technicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • 2 oferty cenowe 


Do wniosku o likwidację barier w komunikowaniu się należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • 2 oferty cenowe

 


Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wnioskowane urządzenia sprzętu rehabilitacyjnego mogą być dofinansowane w wysokości do 50% ich wartości brutto.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, które zostały zakupione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Dofinansowanie zostaje przekazane na podstawie umowy zawartej ze Starostą po dostarczeniu oryginałów faktur potwierdzających zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
 • 2 faktury pro forma wystawione na wnioskodawcę, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego zawierająca informację o nazwie i typie sprzętu oraz całkowitym koszcie zakupu,


 


Sport, kultura, rekreacja i turystyka


O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania może być przyznana w wysokości do 60% wartości przedsięwzięcia.
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.