Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych i społecznych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w ramach projektu „Szansa na aktywność”

WARUNKI ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako WZ)

dla postępowania

Nazwa zamówienia:

 

Informacja o wynikach wyboru

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

W ramach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego doposażenia Klubu Integracji Społecznej w Proszowicach – część I sprzęt komputerowy, w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Handlowo – Usługowa ADER z Proszowic.

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu na dostawę i instalację wyposażenia w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Znak sprawy: PR-PU.4401.1.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Strony