ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu na stanowisko specjalisty ds. przeprowadzenia diagnoz w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020, Znak sprawy: PR-PU.4401.2.1.2017

Znak sprawy: PR-PU.4401.2.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” nie stosuje się. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na stanowisko specjalisty ds. przeprowadzenia diagnoz w ramach projektu „Szansa na aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Znak sprawy: PR-PU.4401.1.1.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Spotkanie z Mikołajem

Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń wszystkich dzieci. W 4 grudnia 2016r. Św. Mikołaj, podróżując przez świat z prezentami, spotkał się z dziećmi w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. W spotkaniu tym uczestniczyły również dzieci z rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu. Dzieci otrzymały od Mikołaja paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego. Wszyscy zebrani w tym dniu w NCK mogli również obejrzeć spektakl o tematyce świątecznej.  Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Rodzina Plus

Strony